نام مدرس :  مربی ارشدسنسی ابری
سابقه آیکیدو:6سال درجه:دان2کشوری مربی رسمی، فدراسیون ورزش های رزمی 
استاد جواهری نماینده استان خراسان
عضوسازمان جهانی آیکیدو آی . کی . آکای (همبودوجو )
آدرس مشهد: محل آموزش میدان تختی باشگاه هیئت رزمی روزهای زوج اساعت 19/30 الی 21
  
شماره همراه  (09151106966 )

( محدوده سنی:7سال به بالا )