معرفی مربیان
مـعـرفـی اسـاتـیـد و مـربـیـان بین المللی
آیـکـیـدو آی کی کای
آکـادمی آریـانـا
سن سی
نام مدرس: مربی ارشدسنسی ابری
سابقه آیکیدو:7 سال درجه:دان2 کشوری
ومربی رسمی، فدراسیون ورزش های رزمی
استادجواهری نماینده استان خراسان
عضوسازمان جهانی آیکیدو آی کی آکای (همبودوجو )
آدرس مشهد: محل آموزش میدان تختی باشگاه هیت رزمی
روزهای زوج اساعت 19/30 الی 21
شماره همراه  (09151106966 ) ( محدوده سنی:7سال به بالا )

نقشه را کلید کن