اخبار

  • برگزاری آزمون ارتقاء درجات دان فنی کشوری فدراسیون و مربیگری عملی در جه 3 هنرجویان آکادمی آریانا آیکیدو آی کی کای در روز جمعه
  • مورخه 1396/12/25 ساعت 8/30 صبح الی 13در باشگاه ایثار.
  • برگزاری آزمون ارتقاء درجه هنرجویان آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای در روز جمعه مورخه 1396/12/4 ساعت 9 صبح درباشگاه ایثار
  • برگزاری آزمون ارتقاء درجه هنرجویان آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای در روز جمعه مورخه 1396/10/29 ساعت 10صبح در باشگاه ایثار
  • حضور شیهان یوشیدا فومیو نماینده فدراسیون آیکیدو ژاپن در آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای ایران مورخ 1396/07/08
  • دعوت آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای شیهان یوشیدا فومیو و حضور ایشان در مهر ماه 1396  اصفهانی دوجو  در تهرانتوسط : admin | تاریخ : 1395/08/02 | نظرات

هنرجویان آیکیدو

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات

منشور اخلاقی آیکیدو


合気道の 倫理憲章
よろしくお願いします
با احترام و تشکر از شما

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات

سمینار بین المللی 2017

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات