نایب ریس و مسئول کمیته فنی ، آزمون و آموزش بانوان

.
     سنسی خرازی
دارنده مدرک و دان جهانی 
عضوسازمان جهانی آیکیدو


 

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/09 | نظرات