معرفی مربیان آیکیدو آکادمی آریانا
مـعـرفـی اسـاتـیـد و مـربـیـان جهانی
آکـادمی بین المللی آریـانـا
آیـکـیـدو آی کی کای

          
( A )

سن سی:


سعید گوهرزای

توسط : admin | تاریخ : 1400/09/24 | نظرات
( B )

سن سی:


  
  مسعودگوهرزای

توسط : admin | تاریخ : 1400/09/24 | نظرات
( C )

سن سی:
  رضا آقازاده

توسط : admin | تاریخ : 1400/09/24 | نظرات
( D )
( E )

سن سی:


 
استاد جواهری    
نماینده استان خراسان

توسط : admin | تاریخ : 1400/09/24 | نظرات