آیکیدو چیست؟

آي‌ کی‌ دو، هنر رزمی مدرنی است که توسط  موریهه اوشیبا بنیانگذاری شده است. پس از درگذشت بنیانگذار آی‌ کی‌ دو، فرزند او آقای کیسومارو اوشیبا به عنوان دوشوی(رهبر) آی‌کی‌دو منصوب شد و  در حال حاضر ، موریترو اوشیبا به عنوان دوشوی آی‌ کی‌ دو جانشین پدر خود گردیده است.
بنیاد آی‌ کی‌ کای‌ سازمانی است که به منظور پشتیبانی از آی‌ کی‌ دو به عنوان میراث به جا مانده از بنیانگذار، پرورش ذهن و جسم و ارتقاء آن به وجود آمد. امروزه، آی‌ کی‌ دو در 130 کشور جهان آموزش داده می‌شود. هومبو دوجوی آی‌ کی‌ دو در سال 1931 بنا نهاده شد و در آن به عنوان مرکز جهانی آی‌ کی‌ دو، تعداد بسیاری از شیهان ها و شیدوین ها، تحت نظر دوشو، با وحدت و یکپارچگی تعهد خود را نسبت به پیشرفت و ارتقاء آی‌ کی‌ دو به جا می‌آورند.

توسط : admin | تاریخ : 1395/09/05 | نظرات

موسس و بیوگرافی دو شو

توسط : admin | تاریخ : 1395/09/05 | نظرات

پیام از دو شو ادامه مطلب

توسط : admin | تاریخ : 1395/09/05 | نظرات

فعالیت ها

توسط : admin | تاریخ : 1395/09/05 | نظرات